Deklaracja dostępności

1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Urząd Gminy Borki (ul. Wojska Polskiego 41, 21-345 Borki, tel: 81 857 42 08 - Sekretariat, fax: 81 857 42 29, email: borki@gminaborki.pl), dąży do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Borki.

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2008-05-26.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22.

3. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dariusz Pękała, e-mail: informatyk@gminaborki.pl. Można także zadzwonić na numer telefonu 81 85 74 208. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

Elementy, które nie są zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

 • dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku
 • dokumenty dodane przed dniem 23 września 2020 roku nie posiadają opisów oraz tekstu alternatywnego
 • nagrania głosowe opublikowane przed 23 września 2020 roku nie posiadają napisów
  Powody braku dostępności:
 • nagrania zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP:

 • podwyższony kontrast (kontrastowe tło, elementy graficzne, wyszczególnione elementy nawigacyjne zawierające wyraźny focus w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji za pomocą klawiatury),
 • możliwość powiększenia/pomniejszania wielkości tekstu na stronie,
 • uporządkowana przejrzysta mapa strony,
 • artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury,
 • treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych,
 • strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

6. Informacje na temat procedury

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Jednostką kontaktową jest Referat Zarządzania Kryzysowego, informatyk@gminaborki.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 85 74 208. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

7. Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:

 • Tab - przeniesienie do kolejnego elementu na stronie
 • Shift + Tab - przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie
 • PgUp przewinięcie strony w górę
 • PgDn - przewinięcie strony w dół
 • Ctrl + "+" - powiększenie całej zawartości strony
 • Ctrl + "-" - pomniejszenie całej zawartości strony
 • Ctrl + "0" - przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony
 • Home - przejście na górę strony
 • End - przejście na dół strony

8. Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku prowadzi wejście główne od strony ulicy Wojska Polskiego 41 w Borkach.
 2. Budynek posiada dodatkowo wyjścia ewakuacyjne umieszczone zarówno na parterze jak i bezpośrednio z pierwszego piętra.
 3. Wejście odbywa się schodami z poręczą, wejście nie jest przystosowane dla podjazdu wózków inwalidzkich.
 4. Kancelaria, Urząd Stanu Cywilnego oraz poszczególne Referaty znajdują się na pierwszym piętrze, na które prowadzą schody z poręczą.
 5. Sala konferencyjna Urzędu Gminy znajduje się na parterze po prawej stronie.
 6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zlokalizowany jest na parterze po lewej stronie w korytarzu.
 7. Budynek posiada jedną klatkę schodową.
 8. Budynek nie posiada windy.
 9. Obok budynku, po jego wschodniej stronie znajduje się parking dla Interesantów i Pracowników Urzędu Gminy Borki
 10. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.
 11. W urzędzie na miejscu oraz online nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. wersję kontrastową,
 2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 3. widoczny fokus,
 4. wyróżnienie odnośników.

10. Informacje dodatkowe

Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo